Με μια απλή ανακοίνωση μαθεύτηκε πως η Κατερίνα Γκαγκάκη έχει αναλάβει νέο ρόλο!

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε την ανατροπή και όρισε την Κατερίνα Γκαγκάκη, Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών και η είδηση έγινε γνωστή μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

ad

“Την συμπλήρωση της ανωτέρω αποφάσεως με υπ’ αριθ. πρωτ. 226943/5-9-2019 (ΑΔΑ: 6Θ9ΧΩ6Μ-ΙΧΦ), κατόπιν των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων που έχουν γίνει επ’ αυτής, ως εξής:

Ορίζουμε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 177 παρ. 1 στοιχ. α του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) σχετικά με τον αριθμό των Αντιδημάρχων της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, την κ. Αικατερίνη Γκαγκάκη του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών και μεταβιβάζουμε σε αυτήν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται ιδίως με την προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου, την προαγωγή της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών και τη στήριξη των δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τις ομάδες, τους φορείς και συλλόγους. ”