Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Financial Reporting & Analysis από τους ειδικούς!

Financial Reporting & Analysis: Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά, στην ρευστότητα, στην φορολογία και γενικότερα στους τομείς που επηρεάζουν αισθητά την οικονομική πορεία μιας επιχείρησης.

Στην μετά Covid εποχή, οι αλλαγές αυτές έχουν επιταχυνθεί με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αβεβαιότητα και το ρίσκο αλλά ταυτόχρονα την ανάγκη για άμεση προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές αυτές.

ad

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες καλούνται να ανταποκριθούν σε όλο αυτό αναπτύσσοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής ενημέρωσης που θα παρέχει συνεχή και ακριβή ροή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης και τις συνθήκες της αγοράς.

Αναφορικά με την λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης, η παραδοσιακή λειτουργία του λογιστηρίου είναι να συλλέγει και να καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Σε συνέχεια της λειτουργίας αυτής έρχεται η ανάλυση των στοιχείων αυτών και η εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί όλο αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος οικονομικών αναφορών και αναλύσεων (Financial Reporting & Analysis) που θα παρέχει συνεχή υποστήριξη προς την διοίκηση.

Ο Κώστας Χατζηπαπάς, συνιδρυτής της λογιστικής εταιρείας COMPAS Analysis και επικεφαλής του τμήματος Οικονομικού σχεδιασμού εξηγεί την σημασία του Financial Reporting & Analysis για την σύγχρονη ελληνική επιχείρηση.

Τι είναι Financial Reporting & Analysis;

Το Financial Reporting & Analysis αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται και αναλύονται όλα τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης και στην συνέχεια μέσω συγκεκριμένων αναφορών και δεικτών υποστηρίζεται έγκαιρα και με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο η διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τι περιλαμβάνει;

Το Financial Reporting & Analysis περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες και αναφορές όπως:

· Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού (Budget)

· Η κατάσταση κερδοφορίας (P&L)

· Ο ισολογισμός (Balance sheet)

· Η κατάσταση ρευστότητας (Cash Flow)

· Οι δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης (KPIs)

· Οι περιοδικές προβλέψεις κατά την διάρκεια του έτους (Rolling Forecasts)

· Οι πίνακες οικονομικών δεδομένων και οι γραφικές παραστάσεις (Financial Tables & Charts).

Ποια είναι η χρησιμότητα του;

Η σημαντικότητα της ύπαρξης των παραπάνω αναφορών είναι αδιαμφισβήτητη καθώς εφοδιάζει με χρήσιμες πληροφορίες και χαμηλό ρίσκο τις στρατηγικές αποφάσεις που καλείται σήμερα μια επιχείρηση να λάβει ενώ ταυτόχρονα παρέχει σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό.

1. Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Η ανάλυση ιστορικών δεδομένων, η δημιουργία προβλέψεων και οικονομικών μοντέλων μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα και να δώσει άμεσα σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία στην επιχείρηση.

2. Διαχείριση Χρηματοροών

Σύμφωνα με μελέτες το 82% των επιχειρήσεων αποτυγχάνει λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Ειδικά κατά την πρόσφατη περίοδο της πανδημίας, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο των επιχειρήσεων. Η δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών και η εστίαση σε ειδικούς δείκτες ρευστότητας δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβλέψουν με ασφάλεια τόσο τα μελλοντικά τους έσοδα όσο και τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις. Επίσης οι επιχειρήσεις έχουν τα εφόδια να σχεδιάσουν ή να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους καλύπτοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

3. Βελτιστοποίηση Οικονομικής Απόδοσης

Η εγκυρότητα και η ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων μέσω των αναλύσεων βοηθούν στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν εντός ή εκτός της επιχείρησης και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στην προετοιμασία των επόμενων κινήσεων τους.

4. Βελτίωση Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς προϋποθέτει την άμεση και εύλογη επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης. Επίσης, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός εσωτερικών διαδικασιών έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Όλα αυτά βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και ενισχύουν ταυτόχρονα το πνεύμα συνεργασίας σε μια επιχείρηση.

5. Μείωση του Ρίσκου

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έχουν άμεσο αντίκτυπο στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό προσφέρει στην επιχείρηση διάφορα οφέλη μακροπρόθεσμα και μειώνει σε μεγάλο βαθμό το ρίσκο σε οποιαδήποτε απόφαση.

6. Διαχείριση Προμηθευτών

Η αξιολόγηση και διαχείριση των προμηθευτών είναι σημαντικές για μια επιχείρηση καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν ή να δεσμεύσουν χρήματα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο που μια επιχείρηση χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες της. Η ανάλυση ιστορικών και μη δεδομένων μπορεί να καθορίσει μια συγκεκριμένη και ευέλικτη πολιτική για την συνεργασία με τους προμηθευτές.

Η COMPAS Analysis αξιολογώντας τις υπάρχουσες συνθήκες στην αγορά, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του Financial Reporting & Analysis.

Η ομάδα μας εξετάζει προσεκτικά τις εσωτερικές διαδικασίες, βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες όπου είναι απαραίτητο και αναπτύσσει νέες με σκοπό την εύλογη λειτουργία της επιχείρησης συνολικά.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ενημέρωσης των εταιρειών, η COMPAS παρέχει τις βασικές οικονομικές αναφορές όπως P&L, Balance sheet, Cash flow καθώς επίσης και ειδικές αναφορές βασισμένες στο αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης. Οι ειδικές αναφορές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία και δείκτες για την απόδοση της εταιρείας στην αγορά, την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την διοίκηση καθώς επίσης και την κατάσταση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της. Ακόμη είναι σημαντική η παρακολούθηση των απολογιστικών δεδομένων έναντι των προϋπολογιστικών προκειμένου να επισημανθούν έγκαιρα οι λόγοι για τους οποίους προκύπτουν αποκλίσεις και να ληφθούν άμεσα αποφάσεις και μέτρα για να επαναφέρουν την εταιρεία στην σωστή κατεύθυνση.

Επίσης, η COMPAS με την βοήθεια του δικτύου συνεργατών της στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στην κατάλληλη επιλογή λογισμικού το οποίο θα επιταχύνει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών λειτουργιών των εταιρειών, την άμεση και ακριβή αναπαράσταση των οικονομικών δεδομένων έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα και στοχευμένα συμπεράσματα για την συλλογική οικονομική απόδοση της εταιρείας.